Visitonweb SRL

42 avenue Léon Houyoux
1160 Bruxelles
Belgique
TVA: BE0894404534

Artikel 1: Inleiding

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van alle contracten die worden afgesloten tussen VISITONWEB en haar klanten, die bijgevolg erkennen dat ze deze hebben gelezen en zonder voorbehoud hebben aanvaard. Ze prevaleren boven alle andere algemene voorwaarden die voorkomen op brieven, vouchers of documenten van klanten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door VISITONWEB. Tijdens de onderhandelingen tussen de partijen definiëren de uitgewisselde documenten zichzelf niet als contractuele documenten als zodanig. De enige opdracht is daarom dit contract, goedgekeurd en ondertekend door de contractpartijen. Mondelinge toezeggingen van onze afgevaardigden zijn alleen bindend na schriftelijke bevestiging, naar behoren ondertekend door de serviceprovider. De diensten worden geleverd door de leden van het team en gedetailleerd in het contractvoorstel. De Serviceprovider kan deze voorwaarden indien nodig wijzigen, bijwerken of corrigeren om rekening te houden met wetgevende, regelgevende, jurisprudentiële en / of technische wijzigingen.

Artikel 2: Termijnen

De duur van het project en de tussenkomst van de Aanbieder voor de Klant worden vermeld in het contractvoorstel. De termijnen zijn louter informatief. Een vertraging in de overeengekomen termijnen kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Elke wijziging van het onderhanden werk moet uitdrukkelijk door de opdrachtgever worden aangevraagd. De Klant aanvaardt dat elk nieuw verzoek kan leiden tot aanpassing van de termijnen en / of de prijs van de dienst. Partijen zullen onderscheid maken tussen aanpassingen en aanvullingen.

Artikel 3: Servicevoorwaarden

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de serviceprovider te voorzien van de informatie, software en hardware die nodig is voor hun tussenkomst. In het geval van diensten aan de Klant, loopt het uurtarief van de Dienstverlener vanaf de zetel van de Dienstverlener tot aan de zetel van de Dienstverlener.

Artikel 4: Financiële voorwaarden

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

De prijs en de betalingsvoorwaarden staan ​​in het contract. De Dienstverlener is van mening dat een geldige bestelling alleen door de klant is ondertekend, vergezeld van de betaling van de gekozen formule.

De prijzen van de diensten worden bepaald en de gebruiker kan geen aanspraak maken op enige volledige of gedeeltelijke terugbetaling indien hij zijn diensten opzegt vóór de verlopen termijn, welke termijn wordt bepaald volgens de gekozen formule. De gebruiker accepteert uitdrukkelijk dat zodra zijn bestelling is geplaatst en betaald, hij afstand doet van elk herroepingsrecht en de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van deze bestelling.

Artikel 5: Verplichtingen en verantwoordelijkheden van VISITONWEB

VISITONWEB verbindt zich ertoe alle zorg en toewijding te nemen die nodig is om een ​​kwaliteitsdienst te verlenen in overeenstemming met de gebruiken van het beroep en de stand van de techniek. VISITONWEB komt alleen tegemoet aan een middelenverbintenis.

VISITONWEB kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de uitvoering van het contract, of enige verplichting die op VISITONWEB rust, wordt verhinderd, beperkt of verstoord als gevolg van brand, explosie, falen van de transmissienetwerken, instorting van de installaties accommodatie, epidemie, aardbeving, overstroming, black-out, oorlog, embargo, wet, bevel, verzoek of vereiste van een regering, staking, boycot, intrekking van toestemming van de communicatie-exploitant, intrekking van toestemming van de gastheer of andere omstandigheid buiten de redelijke controle van VISITONWEB (“Overmacht”). VISITONWEB is, behoudens onmiddellijke kennisgeving aan de Klant, vrijgesteld van de nakoming van zijn verplichtingen binnen de grenzen van deze belemmering, beperking of overlast, en de Klant wordt eveneens vrijgesteld van de nakoming van zijn verplichtingen binnen de mate waarin de verplichtingen van deze partij betrekking hebben op de aldus verhinderde, beperkte of verstoorde prestatie, op voorwaarde dat de getroffen partij zijn best doet om dergelijke oorzaken van niet-uitvoering te voorkomen of te verhelpen en dat beide partijen onverwijld te werk gaan zodra dergelijke oorzaken zijn opgehouden of verholpen. De partij die wordt getroffen door een overmachtsituatie moet de andere partij regelmatig per e-mail op de hoogte houden van de prognoses voor het verwijderen of herstellen van deze overmachtsituatie. Indien de gevolgen van een overmachtsituatie langer dan 30 dagen zouden aanhouden, kan de overeenkomst vanaf de melding van de overmachtsituatie aan de wederpartij automatisch worden beëindigd op verzoek van één of de wederpartij, zonder recht op schadevergoeding aan beide zijden.

De reparaties die VISITONWEB verschuldigd is in geval van een storing van de Dienst die het gevolg zou zijn van een tegen haar vastgestelde fout, zullen overeenkomen met de directe, persoonlijke en bepaalde schade die verband houdt met de betreffende storing, met de uitdrukkelijke uitsluiting van enige indirecte schade zoals, in het bijzonder, commerciële schade, verlies van bestelling, schade aan het merkimago, elke commerciële wanorde, winstderving of klanten.

In ieder geval zal het bedrag van de schade die aan VISITONWEB in rekening zou kunnen worden gebracht, indien haar verantwoordelijkheid was aangegaan, beperkt zijn tot het bedrag van de bedragen die de klant daadwerkelijk aan VISITONWEB heeft betaald voor de beoordelingsperiode of aan de klant gefactureerd door VISITONWEB of het bedrag van de bedragen dat overeenkomt met de prijs van de dienst, voor het deel van de dienst waarvoor VISITONWEB verantwoordelijk is gehouden. Het lagere bedrag van deze bedragen zal in aanmerking worden genomen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 15 van dit contract.

VISITONWEB wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van oneigenlijk gebruik, in strijd met de ethiek of in strijd met de geldende wetten, gemaakt door haar klanten van de ter beschikking gestelde interface en tools.

Artikel 6: Intellectuele eigendommen

VISITONWEB bezit alle rechten, eigendomsrechten en belangen, inclusief alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de technologie, inhoud en service van VISITONWEB, evenals suggesties, ideeën, verzoeken om verbetering, feedback, aanbevelingen of andere informatie verstrekt door de Klant of een andere partij met betrekking tot de Service. Dit contract verleent de klant geen eigendomsrecht met betrekking tot de dienst, VISITONWEB-technologie of intellectuele eigendomsrechten van VISITONWEB. De VISITONWEB-naam, het VISITONWEB-logo en de productnamen die aan de Service zijn gekoppeld, zijn handelsmerken van VISITONWEB of derden en er worden geen rechten of licenties verleend voor het gebruik ervan.

Artikel 7: Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever

De Klant verbindt zich ertoe de macht, het gezag en de capaciteit te hebben die nodig zijn voor het sluiten en uitvoeren van de hierin voorziene verplichtingen. De klant verbindt zich ertoe zijn exacte contactgegevens en bankgegevens aan VISITONWEB mee te delen. Alleen de Klant draagt ​​de gevolgen van een storing in de service na gebruik, door de personeelsleden of door een persoon aan wie de Klant zijn (of zijn) wachtwoord (en) heeft verstrekt. Evenzo draagt ​​alleen de Klant de gevolgen van het verlies van de bovengenoemde wachtwoorden. De klant verbindt zich ertoe de serviceprovider eerlijke, oprechte en actuele informatie te verstrekken voor alle informatie die nodig is voor de uitvoering van zijn diensten. De klant heeft de plicht om deze informatie indien nodig bij te werken.

De klant is volledig verantwoordelijk voor de teksten, video- en audiomaterialen, afbeeldingen, foto’s of ander materiaal of inhoud die hij plaatst of deelt via onze applicaties. Hij moet verantwoordelijk omgaan met de tools. In het bijzonder zal het geen inhoud publiceren die in strijd is met de wetten of rechten van derden of die discriminerende, beledigende, obscene of lasterlijke handelingen of verklaringen bevat of die derden kan beledigen om redenen van nationaliteit, etniciteit, geslacht , seksuele geaardheid, religie, overtuiging of handicap.

De klant weet dat we geen controle hebben over alle inhoud die wordt gegenereerd of gedeeld in onze applicaties en dat we daartoe niet verplicht zijn. We behouden ons echter het recht voor om deze inhoud te beheren en om inhoud die wij onaanvaardbaar achten te wijzigen, verwijderen of verplaatsen zonder voorafgaande kennisgeving. De meningen die via onze applicaties worden uitgedrukt, zijn niet die van VISITONWEB, onze dochterondernemingen, onze licentiegevers of onze partners. Als de klant een inbreuk op enige inhoud in deze speciale voorwaarden constateert, moet hij dit aan ons melden.

Artikel 8: Technische ondersteuning

Om door VISITONWEB naar behoren in aanmerking te worden genomen, wordt de Klant ervan op de hoogte gebracht dat elk verzoek om assistentie van zijn kant per e-mail moet worden gericht aan het adres contact@e-offer.immo.

Artikel 9: Prijzen

De bestelde diensten of diensten worden vermeld op het bestelformulier; ze worden geacht exclusief belasting te zijn tenzij anders aangegeven en zijn betaalbaar in euro.

VISITONWEB behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, onder voorbehoud van het informeren van de klant per e-mail of online waarschuwing op de site www.e-offer.immo, een maand van tevoren als de nieuwe prijzen niet belastingen zijn voor de Klant minder gunstig. In dit geval heeft de Klant uit deze informatie een periode van één maand om dit contract zonder boetes te beëindigen. Anders wordt de Klant geacht de nieuwe tarieven te hebben aanvaard. De prijswijzigingen zijn van toepassing op alle contracten en in het bijzonder op de lopende contracten.

VISITONWEB behoudt zich het recht voor om elke nieuwe belasting of elke verhoging van het tarief van de bestaande belasting onverwijld door te geven.

De diensten van VISITONWEB zijn betaalbaar bij bestelling. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de betaling van alle bedragen die verschuldigd zijn onder het VISITONWEB-servicecontract. Met uitdrukkelijke instemming en tenzij uitstel tijdig aangevraagd en verleend door VISITONWEB op een specifieke en schriftelijke manier, zal de volledige of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag van enig bedrag verschuldigd onder het contract automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving:

 • de onmiddellijke betaling van alle bedragen die de Klant op grond van het contract nog verschuldigd is, ongeacht de verstrekte betalingswijze;
 • de opschorting van alle lopende diensten, van welke aard ook, onverminderd VISITONWEB om gebruik te maken van het recht om de overeenkomst te ontbinden;
 • de onmogelijkheid om u te abonneren op nieuwe diensten of deze te verlengen;
 • de toepassing van rente tot de dag van daadwerkelijke betaling tegen een tarief dat gelijk is aan anderhalf keer het tarief van de wettelijke rente die van kracht is in
 • België evenals een forfaitaire vergoeding van 15%.

Elk meningsverschil over facturering en de aard van de diensten moet binnen één maand na uitgifte van het bestelformulier per e-mail worden geuit aan het adres contact@e-offer.immo.

In het geval dat VISITONWEB kosten maakt, zal VISITONWEB de Klant hiervan op de hoogte stellen en de bewijsstukken en de bijbehorende factuur meedelen. De Klant dient dan het verschuldigde bedrag in euro te betalen.

Artikel 10: Betaling

Afhankelijk van het gekochte product wordt betaald:

 • via een door VISITONWEB verzonden online betalingslink, zal de machtiging aanleiding geven tot het instellen van een voorschot en periodieke betaling (maandelijks of jaarlijks) zolang de diensten actief zijn.
 • online op de VISITONWEB webshop.

De dienst waarop de Klant geabonneerd is, wordt uitgevoerd vanaf de startdatum vermeld in het contract voor de verkoop van de dienst, tenzij speciale vermelding door VISITONWEB wordt gemaakt.

Voor elke uitwisseling van informatie per e-mail zullen de datum en tijd van de VISITONWEB-server tussen de partijen prevaleren. Deze informatie wordt door VISITONWEB gedurende de contractuele betrekkingen bewaard.

Tenzij VISITONWEB uitdrukkelijk anders aangeeft, wordt de betaling voor de Dienst maandelijks of jaarlijks gefactureerd (afhankelijk van de keuze die is gemaakt bij het ondertekenen van het contract) en vindt er geen terugbetaling plaats.

Artikel 11: Contractsduur en opzegging

De duur van de dienst is die voorzien bij de ondertekening van het contract, volgens de gekozen formule.

Abonnementen worden afgesloten voor onbepaalde duur en zijn onderworpen aan een periodieke, maandelijkse of jaarlijkse betaling afhankelijk van de gekozen formule.

De Klant is vrij om zijn abonnement op elk moment te beëindigen, maar kan geen aanspraak maken op terugbetaling van VISITONWEB van de reeds betaalde bedragen.

Elke partij kan de overeenkomst zonder vergoeding automatisch ontbinden in geval van overmacht van meer dan dertig dagen.

In alle andere gevallen van niet-nakoming door een van de partijen bij een of andere van zijn verplichtingen uit hoofde van het contract, niet hersteld binnen 30 dagen na een e-mail verzonden door de kennisgevende klager Bij de desbetreffende inbreuken of elke andere vorm van authentieke kennisgeving die door genoemde partij wordt verzonden, wordt het contract automatisch beëindigd, onverminderd eventuele schade en rente die van de in gebreke blijvende partij kunnen worden geëist.

De datum van kennisgeving van de brief met de desbetreffende inbreuken is de datum van het poststempel, wanneer de brief voor het eerst wordt aangeboden.

In geval van faillissement, samenstelling, gerechtelijke liquidatie of / en elke soortgelijke procedure die in het bijzonder een betalingsstop en kredietverstoring aan de zijde van de cliënt vaststelt, wordt dit contract automatisch van rechtswege beëindigd, zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding verschuldigd door de partij die opzegt.

Artikel 12: Bedrijfsvoorwaarden

De Klant erkent hierbij dat fluctuaties in bandbreedte en de grillen van de toegangsprovider en / of de host, indien aanwezig, elementen zijn die discontinuïteit kunnen veroorzaken in de diensten aangeboden door VISITONWEB, en buiten haar middelen technisch.

Bovendien wordt de dienst door VISITONWEB beperkt, beperkt of automatisch opgeschort:

 • indien blijkt dat de Klant de hem aangeboden diensten gebruikt voor welke activiteit dan ook die niet aan deze algemene voorwaarden voldoet;
 • als VISITONWEB een kennisgeving van deze strekking ontvangt die door een bevoegde, administratieve, scheidsrechterlijke of gerechtelijke autoriteit wordt meegedeeld, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of door een derde partij.

Artikel 13: Serviceniveau

VISITONWEB verbindt zich ertoe alle zorg en toewijding te nemen die nodig is om een ​​kwaliteitsdienst te verlenen in overeenstemming met de praktijken van het beroep en de stand van de techniek. Het beantwoordt alleen aan een middelenverbintenis.

VISITONWEB verbindt zich ertoe:

 • Zorg voor toegang tot de dienst 24 uur per dag, elke dag van het jaar. (VISITONWEB zal de Klant, voor zover mogelijk, binnen een redelijke termijn, per e-mail of via de website www.e-offer.immo) informeren over een mogelijke onderbreking van de service
 • Reageer snel bij een incident.
 • Handhaaf het beste kwaliteitsniveau van zijn gereedschappen.

Artikel 14: tolerantie

Het feit dat VISITONWEB op geen enkel moment gebruik maakt van een van deze algemene voorwaarden en / of een andere partij tolereert in een van de verplichtingen waarnaar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen, kan niet worden geïnterpreteerd als gelijk aan afstandsverklaring door VISITONWEB om een ​​van deze voorwaarden op een later tijdstip in te roepen.

Artikel 15: Wijziging

De online algemene en specifieke voorwaarden prevaleren boven de gedrukte algemene en specifieke voorwaarden. De partijen komen overeen dat VISITONWEB van rechtswege haar dienst kan wijzigen zonder enige andere formaliteit dan de Klant hiervan op de hoogte te stellen door middel van een online waarschuwing en / of deze te wijzigen in de online algemene voorwaarden.

Artikel 16: Algemene bepalingen

De nietigheid van een van de clausules van het contract voor het verlenen van diensten onderschreven door VISITONWEB, in het bijzonder in toepassing van een wet, een verordening of na een beslissing van een bevoegde jurisdictie die definitief is geworden. ‘de andere clausules van het contract voor het verlenen van diensten, die hun volledige werking en reikwijdte behouden, niet ongeldig maken. In dat geval zullen de partijen voor zover mogelijk de geannuleerde bepaling vervangen door een geldige bepaling die overeenkomt met de geest en het doel van de contractvoorwaarden.

De titels van de artikelen van de Algemene Servicevoorwaarden zijn uitsluitend bedoeld om verwijzingen te vergemakkelijken en hebben op zichzelf geen contractuele waarde of bijzondere betekenis.

Deze overeenkomst is intuïtu tot stand gekomen. Het kan niet geheel of gedeeltelijk worden overgedragen tegen een vergoeding of gratis door de Klant zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Provider.

De data vermeld in het contractvoorstel kunnen veranderen afhankelijk van technische beperkingen en elementen buiten de controle van de partijen en zijn slechts indicatief tenzij uitdrukkelijk bepaald. In het geval dat de Klant de Provider te laat voorziet van de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het project, behoudt de Provider zich het recht voor om het uitvoeringsschema te wijzigen en de Klant hierover te informeren.

Door dit contract, geen indicatie, kan geen enkel document verplichtingen scheppen indien het niet het onderwerp is van een door beide partijen ondertekende wijziging.

De Serviceprovider kan verwijzen naar de promotie van zijn activiteit, in de naam en in het werk dat aan de Klant wordt geleverd.

Op verzoek van de opdrachtgever kan tussen partijen een geheimhoudingsverklaring worden gesloten.

Artikel 17: Toekenning van bevoegdheid

In het geval van een geschil met een klant die niet als een consument wordt beschouwd in de zin van de consumentenwet, wordt de uitdrukkelijke bevoegdheid toegekend aan de handelsrechtbank van Brussel (België), ondanks de veelheid van gedaagden of oproepen tot garanties, ook voor noodmaatregelen conservatoria in kort geding of op verzoek.

Artikel 18: Toepasselijk recht

Dit contract is onderworpen aan het Belgische recht. Dit geldt zowel voor de materiële regels als voor de vormregels, met uitsluiting van enerzijds de conflictregels waarin het Belgisch recht voorziet, en anderzijds de bepalingen van het Belgisch recht die in strijd met deze overeenkomst. Elke juridische actie wegens niet-nakoming door de Dienstverlener van zijn leveringsverplichting, met inbegrip van klachten over niet-naleving of verborgen gebreken, wordt verjaard 6 maanden na de leveringsdatum en uiterlijk binnen 6 maanden na verzending door de klant van een brief waarin de aanbieder wordt ondervraagd. In het geval van een actie op basis van verborgen gebreken, begint de verjaringstermijn van 6 maanden vanaf de ontdekking van het defect.

Winkelwagen

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Verder winkelen